NoweUżywane

Regulamin

1.    Informacje ogólne.
1.Niniejszy regulamin sporządzony przez iogloszenia.com określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na stronach serwisu ogłoszeniowego dostępnego pod adresem URL http://www.iogloszenia.com, zwanego dalej Serwis, którego administratorem jest firma ITEE.PL SP. z o.o., NIP 946-265-46-34, REGON: 362450435, ul. Chemiczna 7/32-34, 20-329 Lublin, Polska.

2.    Reguły funkcjonowania systemu
1.Serwis iogloszenia.com umożliwia Użytkownikom zamieszczenie płatnego, czasowego ogłoszenia dotyczącego kupna-sprzedaży towarów i usług z branży motoryzacyjnej.
2.Serwis oferuje Użytkownikom możliwość wyboru rodzaju ogłoszenia: standardowe, wyróżnione i promowane.
3.Każde ogłoszenie za dodatkową opłatą, opisaną w cenniku może zostać wyróżnione lub promowane. Oferta ta dotyczy tylko ogłoszeń ze zdjęciem.
Ogłoszenie promowane charakteryzuje:
- możliwość zamieszczenia go na stronie głównej serwisu
- umieszczenie ogłoszenia na początku listy ogłoszeń
- podświetlenie tła ogłoszenia innym kolorem
Ogłoszenie wyróżnione charakteryzuje:
- umieszczenie za ogłoszeniami promowanymi
- podświetlenie tła ogłoszenia innym kolorem
4.Wybór ogłoszeń na stronę główną odbywa się automatycznie przy każdym otwarciu strony w drodze losowań i każde ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie.
5.Umieszczenie ogłoszenia jest:
- odpłatne i wyszczególnione w cenniku na stronie głównej iogloszenia.com.
- bezpłatne jeżeli użytkownik posiada kod rabatowy serwisu iogloszenia.com
6.Ogłoszenie będzie aktywne w serwisie pod warunkiem uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem lub wysłania SMS-a z podanym kodem oraz poprawnego wypełnienia formularza.
7. Serwis iogloszenia.com nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy techniczne występujące po stronie podmiotów będących partnerami serwisu lub pełniących usługi dla serwisu
- za opóźnienia w dostarczaniu SMS-ów zawinione przez operatorów sieci telefonii komórkowej.
8. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Iogloszenia.com następuje po akceptacji przez Użytkownika wszystkich warunków regulaminu

3.    Reguły korzystania z systemu
1. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.
2.Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.
3. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych z serwisu.
4. Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Serwis nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu oraz nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników serwisu.
5.  W wyniku wadliwego działania serwisu, użytkownik zgadza się z faktem, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji.
6. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami i nie angażuje się  w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tych sporów.
7. Serwis w celu promocji zastrzega sobie prawo do zamieszczania ogłoszeń i zdjęć użytkowników w prasie, telewizji, radio, Internecie oraz na ulotkach, plakatach, bannerach i bilbordach.

4.    Reguły publikowania ogłoszeń
1.Serwis iogloszenia.com nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
2. Treść zamieszczanego ogłoszenia nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
3. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów pochodzących z przestępstwa, bądź takich którymi obrót jest prawnie zakazany.
4. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w ogłoszeniu lub treści reklamujących inne serwisy www
5. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie, oferty jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem, np. znaki firmowe, pliki animowane.
6.Serwis zabrania dodawania ogłoszeń do niewłaściwych kategorii i zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub usunięcia takich ogłoszeń.
7.Zabronione jest wykorzystywanie serwisu www.iogloszenia.com do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
8. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu iogloszenia.com, lub serwisu partnerskiego może natychmiastowo usunąć naruszające regulamin materiały oraz zablokować lub skasować konto danego użytkownika.

5.    Ochrona danych osobowych
1.Dane kontaktowe użytkowników serwisu iogloszenia.com lub serwisów partnerskich pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, są zabronione.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego iogloszenia.com lub serwisów partnerskich do celów komercyjnych.
3. Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
4. Użytkownik ma prawo dobrowolności podania swoich danych osobowych i korzystania z serwisu iogloszenia.com

6.    Płatności
Formy płatności za ogłoszenia za pośrednictwem portalu iogloszenia.com:
1. Płatność kartą płatniczą - płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych DotPay
2. Płatność przelewem usługa płatności przelewem z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych DotPay
3. mPay - płatność telefonem komórkowym, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych DotPay

Portal iogloszenia.com nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez nabywcę numeru karty kredytowej na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych firmy DotPay odpowiada firma DotPay zgodnie ze swoim regulaminem.

7.    Rezygnacja z umowy
1. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.
2.Użytkownik serwisu iogloszenia.com traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli iogloszenia.com dokona emisji ogłoszenia w serwisie.
3. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść niniejszego regulaminu reguluje odstąpienia od umowy. Brak zgody uniemożliwia korzystanie z serwisu iogloszenia.com.

8.    Postępowanie reklamacyjne
1.Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez iogloszenia.com usługi w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
2. Reklamacje będą zgłaszane do iogloszenia.com za pośrednictwem e-mail podanego na stronie internetowej lub listownie na adres firmy.
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub Serwisu.

9.    Zmiany w regulaminie
1. Serwis iogloszenia.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w serwisie iogloszenia.com i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.

10.    Zmiany w cenniku
1. Serwis iogloszenia.com zastrzega sobie prawo do zmiany w cenniku bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Cennika będzie każdorazowo dostępna w serwisie iogloszenia.com i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.

11.    Postanowienia końcowe
1.iogloszenia.com nie odpowiada za brak dostępu do serwisu  lub serwisów partnerskich spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu użytkownika.
2. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu lub serwisów partnerskich, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
3. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie iogloszenia.com.

Jesteśmy na:   
Polecamy
Pomoc
Usługi
Newsletter

ReklamaMaszyny budowlaneWarsztaty samochodoweŁadowarka teleskopowa, części używane

Partnerzy: